...bezpiecznie i w zgodzie
z przepisami...

Urząd dozoru technicznego

Nowo zakupione wózki widłowe mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjno-technicznym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.

Aby wypełnić obowiązki, wynikające z ustawy o dozorze technicznym wózków jezdniowych,  świadczymy dla naszych klientów następujące usługi:

ü   Przygotowanie i złożenie wniosku o przeprowadzenie badania odbiorczego  we właściwym dla klienta oddziale UDT.


ü      Przygotowanie pełnej dokumentacji do rejestracji i odbioru przez inspektora UDT.  
 

ü     Weryfikacja stanu technicznego wózków.   


ü    Uczestniczenie w procesie rejestracji lub odbioru UDT naszych uprawnionych  serwisantów w siedzibie klienta.   


ü  Wykonywanie przeglądów konserwatorskich przez serwisantów z wymaganymi  przepisami uprawnieniami.  

 
Wszystkie powyższe usługi wykonujemy w imieniu naszych klientów.

DOZÓR TECHNICZNY WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Zgodnie z art.14.1 ustawy urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego - terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.

W związku z powyższym użytkownicy/właściciele wózków widłowych mają obowiązek:

1.      Zgłosić do UDT w formie wykazu wszystkie użytkowane wózki widłowe  celem ich  rejestracji.

2.      Skompletować niezbędną dokumentację techniczną i doprowadzić wózki do stanu    technicznego, umożliwiającego ich rejestrację. 

3.      Prowadzić Dziennik Konserwacji wózka widłowego, oddzielnie dla każdego wózka.

4.      Wykonywać konserwację wózka widłowego, przez uprawnionego konserwatora.

Wózek, którego badania odbiorcze zakończyły się wynikiem negatywnym, powinien być wycofany z eksploatacji lub ponownie przedstawiony do badań odbiorczych, po przeprowadzeniu stosownych napraw.

Konserwacje wózka odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.

SERWISUJEMY

  • scroll
nowy serwer